Jan Amos Komenský lidstvu(pod záštitou UNESCO)
Expozice otevřena prezidentem Václavem Havlem 28. 3. 1992

Rozdělení expozice:


KOMENSKÝ A JEHO DOBA

A – Brána věcí, úvodní audiovizuální program

Vstupní část expozice přibližuje návštěvníkovi dobu J. A. Komenského. Na velkém čelním segmentu jsou umístěny 2 čtecí válce s hlavními daty života Komenského ve srovnání s důležitými letopočty evropských dějin. Ve středu segmentu stojí skleněná koule. V tomto symbolickém glóbu se pomalu otáčí kruhová obrazna s 12 diapozitivy znázorňujícími tematické oblasti Komenského působení: Astronomie, Diplomacie, Filologie, Filozofie, Historia, Kartografie, Literatura, Natura, Pedagogika, Technika, Teologie, Theatrum.
Vedle mapy s místy pobytu Komenského je mezi 2 segmenty umístěna obrazna v podobě oblaku, na který je promítán audiovizuální program Brána věcí, jež představuje divákovi život a dílo Komenského na pozadí historických souvislostí.

B – Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby

V této historicko-biografické části expozice divák projde Evropou, českým státem i krajem J. A. Komenského konce 16. a první poloviny 17. století.
V levé části se celkový program odehrává v sedmi prostorových segmentech: Pozdní renesance, Reformace a protireformace, Rodiště J. A. Komenského, Jednota bratrská, Bílá hora, Od vyhnanství k evropské slávě.
Obsah pravé části sálu je rozdělen na část exponátovou, vážící se k jednotlivým okruhům levé části, a na stěnu popisující historii Uh. Brodu a regionu, z něhož J. A. Komenský vzešel. V tomto sále je umístěn i největší muzejní exponát – barvířský mandl (r. 1848) přestavěný na "kolo štěstěny".

C – Studnice poznání, audiovizuální program

Dramatickým prostorem audiovizuálního programu Studnice poznání je domnělá studna. Voda vyschla, studna zůstala, a když se dnes nakloníte přes její okraj, uvidíte na pomyslné hladině obraz doby, v níž ještě sloužila. Svět uvržený do chaosu se mění v labyrint, jímž bloudí na útěku před pronásledováním i náboženský reformátor, filosof a humanista J. A. Komenský. Na panovnických dvorech je přijímán s úctou a poctami, je mu umožněno pracovat na učebnicích i vyučovat. Avšak politika se neřídí voláním osamělého humanisty – a náprava věcí lidských je odsunuta do sféry snu.

D – Knihovna

Na stěně proti vchodu do naší knihovny vidíme řady knih pocházejících z doby Komenského. Právě takovéhle vazby bral Komenský do rukou při svých studiích, některé ze spisů v těchto knihách otištěných mu mohly být známy.
Vlastním Komenského dílům jsou věnovány jednak otočné dataválce po obou stranách staré knihovny s chronologicky uspořádaným soupisem jeho dnes známých spisů a především tři otočné stoly ve středu sálu. Zde vidíme ve faksimiliích původních rukopisů nebo ve vydáních i v edicích novodobých významné práce Komenského, napsané česky a latinsky.
U východu ze sálu je na stěně mapa s vyznačením měst, v nichž se Komenského díla tiskla v 17. a v 18. století.

E – Labyrinty – Cesty za nápravou lidstva. Životopis Komenského. Zapomnění a znovuobjevení Komenského.

Cílem této části je chronologicky zmapovat život a činnost J. A. Komenského po odchodu z vlasti v r. 1628. Výtvarně je expozice uspořádána tak, aby divák sám nalezl cestu mezi jednotlivými informacemi s následujícími zastaveními:
Lešno 1628 – 1641, Londýn 1641 – 1642, Amsterodam 1642, Stockholm 1642, Elblag 1642 – 1648, Lešno 1648 – 1650, Sárospatak 1650 – 1654, Lešno 1654 – 1656, Amsterdam 1656 – 15. 11. 1670 (pohřben v Naardenu).

ODKAZ KOMENSKÉHO SOUČASNOSTI

F – škola hrou


Komenského filozofie, školství v době Komenského, současná komeniologie, informační systém o J. A. Komenském, velkoplošné audiovizuální zařízení. Část expozice škola hrou je postavena na kontrastu staré a nové školy. Při důsledném sledování Komenského principu pedagogiky a didaktiky dospějeme k poznání, že se jedná o tutéž školu.Uprostřed staré třídy jsou seřazeny lavice z 2. poloviny 19. století a z 1. poloviny 20. století. Po obou stranách třídy jsou rozmístěny školní pomůcky z různých vědních oborů z 30. a 50. let 20. století. Třídu doplňuje nezbytná tabule a katedra, symbolicky i Komenského mapa Moravy z r. 1627.
Vybavení nové třídy počítači s informačním systémem o J. A. Komenském je logickým vyústěním Komenského pedagogických snah. Informační systém o J. A. Komenském obsahuje 415 hesel podrobně vysvětlujících pojmy a historická fakta vycházející z života, díla a filosofie J. A. Komenského a jeho doby. Oddíly informačního systému: Život J. A. Komenského, Literární dílo, Odkaz J. A. Komenského – díla, místa, osobnosti, pojmy. Na závěr pomyslné nové školy je situován oddíl dokumentující současnou komeniologii.

G – Cesta světla – audiovizuální program vycházející z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských

Audiovizuální projekt Cesta světla je vyvrcholením expozice. Obsahově vychází z Komenského nejvýznamnějšího díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Tento dramaturgicky zpracovaný dialog dnešního člověka s myšlenkami českého učence 17. století je promítán na multimediální objekt stojící uprostřed barokního sloupového sálu z počátku 18. století. Jde o skleněnou vitráž tvořící monumentální obraznu složenou z šesti promítacích ploch symbolicky tvarovaných do jakési brány, ve které je umístěna socha z kovaného železa a foukaného skla od akad. sochaře Igora Kitzbergera a akad. arch. Petra Fuchse.

Audiovizuální program Cesta světla má tyto obsahové části:
A. Úvodní obrazová montáž o osudech, době a místě vzniku Obecné porady o nápravě věcí lidských od J. A. Komenského.
B1. Panegersia – Všeobecné probuzení
Výklad o nutnosti nápravy lidských věcí a výzva všem lidem k poradě o tom.
B2. Panaugia – Cesta všeobecného světla
Vysvětluje se potřeba zažehnout všeobecné světlo, v němž by všichni mohli spatřit všechno a v úplnosti.
B3. Pansophia – Všeobecná moudrost
Jedná se o všech věcech k dosažení dobra a svornosti a k vymýcení nesvárů.
B4. Pampaedia – Všeobecné zušlechťování myslí
Uvažuje se o univerzálním vzdělání ducha jako předpokladu všeobecné nápravy.
B5. Panglottia – Všeobecné zušlechťování jazyků
Myšlenka rozvinutí univerzálních styků mezi národy pomocí moudrého pěstování jazyků a návrh na nový mezinárodní jazyk.
B6. Panorthosia – Všeobecná náprava
Úvaha o nápravě veřejného stavu vzdělání, náboženství a občanského zřízení, odstranění zmatků a dosažení světového míru.
B7. Pannuthesia – Všeobecné povzbuzování
Vybídnutí k provedení těcto návrhů prospěšných celému světu
C. Závěr vychází z textů a korespondence hlásící se k odkazu J. A. Komenského.
Toto souborné sochařské a filmové dílo se pokouší nalézt novou dimenzi uměleckého díla, "čas a prostor". Předkládané myšlenky v souvislosti s fotografickými dokumenty moderní doby působí jako odkaz Komenského všenápravných snah současnosti.